Становища на КСЕП

Консултативният съвет на европейските прокурори (КСЕП) е консултативен орган към Комитета на министрите на Съвета на Европа и е създаден с решение на заместник-министрите от 13 юли 2005 г., като институционализира годишна конференция на главните прокурори на Европа (СPGE).

СPGE стартира своята работа в Страсбург за да гарантира спазването на Препоръка Rec (2000) 19 относно ролята на прокуратурата в системата на наказателното правораздаване, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 06 октомври 2000 г.

Всяка от 47-те държави-членки на Съвета на Европа може да бъде представена в КСЕП. Членовете се определят от компетентните национални органи, отговорни за прокурорите или от националната администрация, която отговаря за управлението на прокуратурата.

Основната задача на КСЕП е да допринесе за прилагането на Препоръка Rec (2000) 19 относно ролята на прокуратурата в системата на наказателното правосъдие и да събере информация за функционирането на прокуратурата в Европа.

В изпълнение на тази своя основна функция, консултативният орган, изготвя становища за Комитета на министрите по теми, свързани със статута на прокурора или упражняването на неговите компетенции. Становищата се изготвят от работна група, обикновено на базата на изследвания, извършени преди това от държавите-членки, и се приемат на пленарните засадения на КСЕП. Приетите становища се предават на Комитета на министрите и на държавите-членки, които отговарят за тяхното вътрешно изпълнение.

КСЕП дава и съвети на Комитета на министрите, а също и към държавите-членки по въпроси от негова компетентност.

 

Становище №1 (2007) относно „Начини за подобряване на международното сътрудничество в областта на наказателното правосъдие” / PDF файл / 444.3 KB

Становище №2 (2008) относно „Алтернативи на наказателното преследване” / PDF файл / 347.1 KB

Становище №3 (2008) относно „Ролята на прокурорските служби извън областта на наказателното право” / PDF файл / 382.5 KB

Мнение №4 (2009) на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП/CCРE) и Мнение №12 (2009) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС/CCJE) / PDF файл / 319.1 KB

Становище №5 (2010) на Прокуратурата и Правосъдието за ненавършили пълнолетие лица / PDF файл / 381.8 KB

Становище №6 (2011) относно връзката между прокурорите и затворническата администрация / PDF файл / 361.8 KB

Становище №7 (2012) относно управлението на средствата на прокуратурите / PDF файл / 261.9 KB

Становище №8 (2013) относно отношенията между прокурорите и медиите / PDF файл / 329.2 KB

Мнение №9 (2014) по европейски норми и принципи, засягащи прокурорите / PDF файл / 347.9 KB

Становище №10 (2015) относно ролята на прокурорите в наказателните разследвания / PDF файл / 295.2 KB

Становище №11 (2016) относно качеството и ефективността на работата на прокурорите, включително в борбата срещу тероризма и тежката и организираната престъпност / PDF файл / 585.4 KB

Становище № 12 (2017) относно ролята на прокурорите по отношение на правата на жертвите и свидетелите в наказателни производства / PDF файл / 1.1 MB