Функции на прокуратурата

Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като:

Съгласно Закона за съдебната власт, при изпълнение на предвидените в него функции (чл. 145 ЗСВ) прокурорът може:

Лично извършените или възложените на съответните органи проверки от прокурора се извършват в двумесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с един месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок до един месец от получаването им.

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.

В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона, прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи.

Прокурорът протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон.

При упражняване на надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане (чл. 146 ЗСВ) прокурорът може да:

За отстраняване и предотвратяване на нарушенията, установени при упражняване на надзора за законност, прокурорът: